İcra İflas Hukuku

İcra takip, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi konularda konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz. Yoğun ve karmaşık olarak görülen icra ve iflas hukuku alanında sistemli ve her daim müvekkili ile iletişim içerisinde olan ekibimiz her olay için yaratıcı ve pratik çözümler üretmektedir.

İcra Hukukunda Dava ve Türleri Nelerdir?

İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda genel mahkemelerde açılabilen davalar olduğu gibi icra hukuk mahkemesinde görülen davalar da vardır. İcra hukukunda görülen bazı davalar şu şekildedir:

 • İcra takibine itirazın iptali ve kaldırılması,
 • Menfi tespit davaları,
 • İhalenin feshi davası,
 • Kira ödenmemekten kaynaklanan icra takibi ve tahliye davaları,
 • Rehinin paraya çevrilmesi,
 • Kişilerde bulunan mallara karşı istihkak davası,
 • İcra tehdidi altında olmayan borcun ödenmesi sebebiyle borcun geri alınması için açılacak istirdat davası,
 • Memur muamelesini şikayet davası,
 • Alacağın güvence altında olması için açılan ihtiyati haciz davası

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi

Kural olarak kiraya verilen taşınmazın tahliye edilebilmesi için kiraya verenin kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması ve davayı kazanması halinde mahkeme ilamı ile ilamlı icra takibi yapması gerekmektedir. Kiralayan, kanunun tanıdığı iki istisnai halde tahliye davası açmadan ilamsız icra takibi ile taşınmazın tahliye edilmesini sağlayabilir. Bu haller kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin dolmasıdır.

İcra İflas Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Hukuk büromuz İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İcra ceza davaları,
 • İflas davaları,
 • İflas ve icra itiraz davaları,
 • İflasın ertelenmesi davaları,
 • İhalenin feshi davaları,
 • İhtiyati haciz davası,
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları,
 • İstirdat davaları,
 • İstihkak davaları,
 • Menfi tespit davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi,
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi,
 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi,
 • Şirket kurtarma çalışmaları,
 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
 • Müvekkiller ya da borçlu ile karşı taraf arasındaki borç tasfiyesi görüşmeleri ve sulh anlaşma protokollerinin hazırlanması,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması,
 • Kira sözleşmeleri kaynaklı takip,
 • Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi