Ceza Hukuku

İnsanlar için toplu halde toplumda yaşamak tabii zorunlu bir durumdur. Çünkü; toplum içinde insanlar ihtiyaçlarını daha kolay karşılar. Bir arada yaşayan insanların arasında çatışma çıkması, uyuşmazlık olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Toplumda çatışma çıkmasını önleme görevi, uyuşmazlıklara çözüm bulma süreci ancak belirli bir yaptırımların uygulanmasıyla olur. Uygulanan bu yaptırımlara ceza adı verilir.

Ceza hukuku, toplu yaşamanın getirdiği sosyal düzene karşı hangi davranışların cezalandırılmasının, hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini belirler. Ceza hukuku, toplumu oluşturan insanların haklarını belirleyerek, toplum barışının korunmasına hizmet eder. Ceza hukukunun temel felsefesi hukuksuz toplum, toplumsuz hukuk olmaz ilkesidir.

Ceza Hukuku Temel İlkeleri Nedir?

Ceza hukukunun temel ilkelerinden ilki kusur ilkesidir. Kusur ilkesi, cezanın ancak failin fiili nedeniyle uygulanmasını öngörür. Bu ilkeye göre, kusursuz kimseye ceza verilmez, faile kusurundan daha ağır veya daha az ceza verilemez.

Ceza hukukunun temel ilkelerinden ikincisi ise hukuk devleti ilkesidir. Hukuk devleti ilkesi, cumhuriyetin temel niteliklerindendir. Hukuk devleti ilkesi gereği, cezaların kanuniliği ilkesi söz konusudur. Toplumu oluşturan insanlara uygulanacak cezalar ve yaptırımlar önceden belirlenmiş kanunlara dayanmalıdır. Kanunda belirlenen dışında bir ceza uygulanmamalıdır.

Ceza hukukunun temel ilkelerinden üçüncüsü ise, insan onuruna saygıdır. Ümanizim ilkesi olarak da bilinen insan onuruna saygı ilkesi, suç işlediği için ceza yaptırımına tabi tutulan insanın yeniden topluma kazandırılmasıdır. Ümanizim ilkesince, suçlunun kırbaçlanması, zina yapan kadının taşlanması, hırsızın elinin kesilmesi insanlık onuruna aykırı davranışlardır.

Ceza Muhakemesi Nedir?

Ceza Muhakemesi, Ceza hukukunun belirlemiş olduğu suçların ihlal edilmesi durumunda, ceza muhakemesi devreye girer. Ceza muhakemesi, suçun işlenip işlenmediğini, suç işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğunun tespiti, kusurlarının olup olmadığının, kusurlu ve sorumlu iseler bu sorumluluğun miktarını ve türünün belirlenmesi faaliyetidir.

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza muhakemesini yani suçun ve suçlunun tespiti için yürütülen bir takım faaliyetleri düzenleyen hukuk dalına ceza muhakemesi hukuku denir. 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununa göre, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

Ceza Hukuku Hükümleri

Bir fiilin cezalandırılması için gerekli olan düzenlemeleri içeren ceza hukuku, genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılır. Ceza kanununun genel hükümler kısmı, kusur, teşebbüs, iştirak gibi tüm suçlar bakımından uygulama alanı bulan hükümlerdir. Ceza kanununun özel hükümleri ise, düzenlenen genel suçlar ve özel ceza kanunlarını içerir.

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza hukukunda genel kısım, suçlar ve yaptırımlara ilişkin genel olarak düzenlenen hükümleri kapsar. Buradaki düzenlemelerde suçun unsurları, cezai sorumluluk, sorumluluğun ortadan kalkması, yaptırımları, ceza türleri gibi konular vardır.

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza hukukunun özel kısmında, çeşitli suç tipleri ayrı ayrı ele alınır. Düzenlenen bu suçların tanımı yapılır. Unsurları ve suça etki eden haller incelenir